Skip to content

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính – Bản Tóm Tắt Bằng Ngôn Ngữ Thông Thường

Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính

National Jewish Health muốn trợ giúp những bệnh nhân không có bảo hiểm y tế. Chúng tôi cũng muốn trợ giúp những bệnh nhân cần được giúp đỡ để thanh toán các hóa đơn bệnh viện.  National Jewish Health là một công ty chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận. Chúng tôi quan tâm đến bệnh nhân của mình cũng như đến những cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi hỗ trợ tài chính cho những dịch vụ y tế cần thiết.

Chúng tôi chỉ hỗ trợ tài chính các dịch vụ y tế có tại một trong các cơ sở của chúng tôi. Trợ giúp này cũng có thể chi trả cho các dịch vụ y tế do các nhân viên y tế của National Jewish Health cung cấp. Chúng tôi không trợ giúp chi phí đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ, thiết bị y tế hoặc thuốc men. Các nhân viên của National Jewish Health sẽ giữ gìn quyền riêng tư cũng như nhân phẩm của từng bệnh nhân. Mọi thông tin được khai trong đơn xin nhận hỗ trợ tài chính được bảo vệ. Những thông tin đó sẽ không bị tiết lộ. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Đạo Luật về Trách Nhiệm Giải Trình và Khả Năng Chuyển Đổi Bảo Hiểm Sức Khỏe (HIPAA).

 

Các Yêu Cầu Về Điều Kiện

Chúng tôi hỗ trợ tài chính dựa trên phạm vi bảo hiểm, thu nhập, quy mô gia đình, tài sản, và các vấn đề khác. Chúng tôi cũng sử dụng các hướng dẫn về Mức Độ Nghèo Khó của Liên Bang. Xem Chương Trình 1 về Hỗ Trợ Tài Chính - Thu Nhập và Chương Trình Giảm Giá. Văn bản này thể hiện các mức độ thu nhập Nghèo Khó của Liên Bang.

Quý vị phải tuân thủ hoàn toàn quy trình nộp đơn xin. Đơn xin có thể yêu cầu nộp các bản sao tờ khai thuế, bản sao kê ngân hàng và cùi lương. Quý vị có thể thấy ví dụ về các tài liệu này trên mẫu đơn xin.

 Chương Trình 1

 

Các Dịch Vụ Hợp Lệ và Hướng Dẫn Chung

Hỗ trợ tài chính cũng có thể trợ giúp chi trả cho khoản tiền đồng bảo hiểm và khoản tiền khấu trừ. Hỗ trợ tài chính không áp dụng cho các khoản tiền đồng chi trả cho các dịch vụ bác sĩ. Hỗ trợ tài chính cũng không áp dụng cho các khoản nợ của bệnh nhân theo yêu cầu của các chương trình không bắt buộc khác của Medicaid.

Hỗ trợ tài chính không áp dụng khi chương trình bảo hiểm của quý vị từ chối tiếp nhận National Jewish Health.

 

Cách Nộp Đơn Xin Hỗ Trợ

Quý vị có thể nộp đơn xin hỗ trợ tài chính vào bất cứ lúc nào. Quý vị có thể nộp đơn xin trước, trong hoặc sau khi được chăm sóc. Quý vị có thời hạn 240 ngày kể từ ngày được ghi trên bảng kê thanh toán đầu tiên để nộp đơn. Quý vị sẽ gửi thông tin hỗ trợ tài chính kèm theo bảng kê thanh toán. Mẫu đơn xin cũng được đính kèm ở Chương Trình 2. Quý vị cũng có thể hỏi xin một bản Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (FAP) và đơn xin nhận Hỗ Trợ Tài Chính. Hãy hỏi xin tài liệu này tại bất cứ cơ sở nào của National Jewish Health. Quý vị cũng có thể hỏi xin tài liệu này ở bộ phận Tư Vấn Tài Chính và Tiếp Nhận. Nếu quý vị muốn được gửi một bản, hãy gọi theo số điện thoại bên dưới.

 Chương Trình 2

 

Liên Lạc Để Biết Thông Tin và Được Hỗ Trợ

  • Hãy liên lạc với Ban Tư Vấn Tài Chính để biết thêm thông tin về Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (FAP). Ban này cũng sẽ trợ giúp quý vị quá trình nộp đơn xin Hỗ Trợ Tài Chính.

  • Gọi đến số: 303.398.1065

  • Đến trực tiếp: văn phòng Tư Vấn Tài Chính ở gần lối ra vào chính trong khuôn viên bệnh viện.

 

Không Phải Trả Nhiều Hơn Số Tiền Thường Thanh Toán (AGB)

Nếu quý vị đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ tài chính, quý vị có thể sẽ không phải trả nhiều hơn số tiền thường thanh toán. Đây là những khoản tiền mà những người có bảo hiểm cho các dịch vụ y tế tương tự phải trả. Xem Chương Trình 3 để biết thêm thông tin.

Chương Trình 3

 

Sẽ mất bao lâu?

Hãy chắc chắn là đơn xin của quý vị được điền đầy đủ thông tin. Bao gồm tất cả các tài liệu cần thiết. Khai thiếu thông tin sẽ khiến cho đơn xin của quý vị chậm được giải quyết. Khi quý vị gửi đơn xin đã được khai đầy đủ thông tin, quý vị sẽ được phúc đáp trong thời hạn 20 ngày làm việc. Xem phần đơn xin để biết thêm thông tin.

 

Tôi nên giải quyết hóa đơn của mình như thế nào trong khi chờ đợi?

Hãy bắt đầu thu xếp một chương trình thanh toán với National Jewish Health. Việc này sẽ giúp quý vị quản lý tài khoản của mình trong khi đơn xin của quý vị đang được xử lý.

 

Thu Nợ

Nếu quý vị không thanh toán nợ và quý vị cũng không liên lạc với chúng tôi về việc thanh toán nợ, chúng tôi có thể sẽ phải viện đến một cơ quan thu nợ. Đây là một cơ quan của bên thứ ba - cơ quan này sẽ liên lạc với quý vị về việc thanh toán nợ. Khi quý vị có một chương trình thanh toán thì quý vị cần phải thanh toán nợ. Tìm hiểu thêm thông tin về việc lập hóa đơn và thu nợ ở Chương Trình 4.

 Chương Trình 4

 

Thông Báo

Chúng tôi đăng tải Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính (FAP) của mình ở nhiều nơi. Chúng tôi làm việc này nhằm giúp cho bệnh nhân, các gia đình và cộng đồng biết về chính sách này. FAP cũng được yết lên các bảng hiệu ở những khu vực tiếp nhận và đăng ký.  Chương Trình 5.

 Chương Trình 5